Logo-site

دادبخش

اعاده ی دادرسی کیفری ؛ شرحی بر ماده 477 ق.آ.د.ک
65,000 تومان
التزام به تنظیم سند رسمی
90,000 تومان
بایسته های لایحه نویسی
195,000 تومان
چک در نظم نوین
55,000 تومان
دانستنی های حقوقی در مذاکرات قرارداد (مشارکت در ساخت؛ با تمرکز بر قراردادهای منقعده در آژانس های املاک)
117,000 تومان
دانستنی-های-حقوقی-در-مذاکرات-قرارداده
80,000 تومان
دانش حقوقی و فنون معاملاتی در قرارداد های املاک
240,000 تومان
دعوای مستقیم و دعوای غیر مستقیم در حقوق ایران
62,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات ؛ دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی
95,000 تومان
محاکمه (داستان ایرانی)
79,000 تومان
محشای کاربردی ؛ ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع
55,000 تومان
نکته و تست متون فقه (فقه الجهاد)
77,000 تومان