Logo-site

چتر دانش

آراء وحدت رویه کاربردی، حقوقی- کیفری
140,000 تومان
آیین دادرسی مدنی (شرح علمی،آزمونی)
550,000 تومان
اصول فقه تحلیلی
295,000 تومان
بایسته های آیین دادرسی مدنی
295,000 تومان
حقوق مدنی نموداری (همراه با قانون مدنی نموداری و قوانین خاص مرتبط)
395,000 تومان
قانون آیین دادرسی کیفری نموداری
155,000 تومان
قانون آیین دادرسی مدنی تحریری
160,000 تومان
قانون آیین دادرسی مدنی نموداری (قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی)
155,000 تومان
قانون تجارت نموداری
140,000 تومان
قانون یار آیین دادرسی کیفری
395,000 تومان
قانون یار آیین دادرسی مدنی
395,000 تومان
قانون یار حقوق تجارت
420,000 تومان
مكان گيرنده
قانون‌یار مجازات اسلامی
425,000 تومان
قواعد عمومی قراردادها به زبان ساده (حقوق مدنی 3 دانشگاهی)
330,000 تومان
مجموعه پرسش‌های چهار گزینه ای طبقه بندی شده آیین دادرسی مدنی
475,000 تومان
مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق مدنی
550,000 تومان
مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌‍ای طبقه بندی شده قانون اساسی
320,000 تومان
مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای متون فقه وکالت
250,000 تومان