Logo-site

آزمون های استخدامی

آزمون استخدامی اموزش و پرورش (حیطه عمومی)
380,000 تومان
آموزش و پرورش حیطه اختصاصی
430,000 تومان
استخدام یار آموزگار ابتدایی(ویژه داوطلبان آزمون های استخدامی آموزش و پرورش)
53,500 تومان
استخدام یار دروس حیطه اختصاصی آموزگار ابتدایی دبیری و هنر آموز
545,000 تومان
استخدام یار دروس حیطه تخصصی آموزگار ابتدایی
285,000 تومان
استخدام یار دروس حیطه عمومی
545,000 تومان
استخدامیار دروس اختصاصی
545,000 تومان
حیطه اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش
380,000 تومان
حیطه تخصصی آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی
حیطه تخصصی آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی
450,000 تومان
حیطه عمومی ازمون استخدامی اموزش و پرورش
حیطه عمومی ازمون استخدامی اموزش و پرورش
380,000 تومان
کتاب استخدامی متصدی امور دفتری
285,000 تومان