Logo-site

کتاب دانشگاهی و کمک درسی

1100 واژه متون حقوقی
200,000 تومان
Active1(skills for reading)
150,000 تومان
آزمون یار متون حقوقی(ویژه آزمون کارشناسی ارشد)
360,000 تومان
آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس
120,000 تومان
آموزش ارزش ها در مدارس
60,000 تومان
اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی
250,000 تومان
امار و کاربرد ان در مدیریت جلد دوم
168,000 تومان
تاریخ عمومی حدیث با رویکرد تحلیلی
123,000 تومان
ترجمه GCSE LAW
110,000 تومان
حساب تغییرات و کاربرد آن ها
13,000 تومان
حساب تغییرات و کاربرد آن ها (کپی)
13,000 تومان
حسابداری 1 با رویکرد عملی
250,000 تومان
خودآموز مکالمه انگلیسی در ۹۰ روز به شیوه نصرت
260,000 تومان
درآمدی بر طرحهای توسعه شهری(با تاکید بر طرحهای جامع،استراتژیک و ساختاری-راهبردی)
65,000 تومان
ریشه های انقلاب اسلامی
40,000 تومان
زبان تخصصی جامع برای دانشجویان مهندسی مکانیک
350,000 تومان
زبان و نگارش فارسی
22,000 تومان
فارسی عمومی
40,000 تومان
فرهنگ فارسی دانش آموزی
29,500 تومان
گردشگری (ماهیت و مفاهیم)
142,000 تومان