Logo-site

مجازات

پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزا (عمومی)
388,000 تومان
جعل و تزویر
105,000 تومان
حقوق جزای عمومی
350,000 تومان
دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی
495,000 تومان
رسیدگی به جرایم مربوط به مسکرات، قماربازی و تکدی گری: با نگرشی کاربردی
22,000 تومان
رویه قضایی محاکم استان تهران؛ادله اثبات دعوا در امور مدنی
430,000 تومان
رویه قضایی محاکم استان تهران؛فسخ-انفساخ-تفاسخ
319,500 تومان
زمینه حقوق جزای عمومی
230,000 تومان
شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی
475,000 تومان
شرح دکترین حقوق جزای عمومی و اختصاصی
557,400 تومان
شرح قانون مجازات اسلامی
45,000 تومان
شرح قانون مجازات اسلامی(مصوب1392)(مواد 1 تا159حقوق جزای عمومی)
45,000 تومان
شرح ماده به ماده قانون (کاهش مجازات حبس تعزیری)
شرح ماده به ماده قانون (کاهش مجازات حبس تعزیری)
130,000 تومان
قانون یار جزای اختصاصی 1
130,000 تومان
قانون یار حقوق جزای عمومی (مختار زاده)
450,000 تومان
کمک حافظه جزای اختصاصی (جلد اول) عظیم زاده
250,000 تومان
کمک حافظه جزای اختصاصی دکتر عظیم زاده (جلد دوم)
220,000 تومان
کمک حافظه جزای عمومی (عظیم زاده)
299,000 تومان
ماهیت جرم و توجیه مجازات در فلسفه افلاطون
ماهیت جرم و توجیه مجازات در فلسفه افلاطون
14,000 تومان
مجموعه آزمون های دکتری با پاسخ تشریحی جزا و جرم شناسی
330,000 تومان