Logo-site

حقوق خصوصی

اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات
350,000 تومان
بانک سوالات کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
545,000 تومان
تعدیل قانونی قرارداد با تکیه بر رویه قضایی ایران
6,000 تومان
حقوق مدنی 3 (مسئولیت قراردادی)
270,000 تومان
دانستنی های حقوقی در مذاکرات قراردادهای املاک اجاره،رهن و سرقفلی با تمرکز بر قراردادهای منعقده در آژانس های املاک
80,000 تومان
دعاوی تصرف
250,000 تومان
رویه قضایی محاکم استان تهران؛اسناد تجاری
55,400 تومان
قوانین خاص حقوق خصوصی در نظم کنونی
290,000 تومان
کلیات عقود و حقوق تعهدات (حقوق مدنی 3)
22,000 تومان
مجموعه سوالات آزمون دکتری حقوق خصوصی (اسفندیار صفری)
15,000 تومان
مسئولیت مدنی اشخاص در اعتراض های عمومی
400,000 تومان
مسئولیت مدنی الزامات خارج از قرارداد
210,000 تومان
مسوولیت مدنی ناشی از فرآیند درمان
16,000 تومان